1

 

Privacy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die My-LifeSlim Capelle a/d IJssel. (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van de organisatie of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Marlene van Gent van My-LifeSlim Capelle a/d IJssel ,Kompasstraat 32a, 2901 AM Capelle a/d IJssel, 06 – 21 56 34 41, KvK 24446384. Indien de cliënt gebruik maakt van het online coaching programma wordt de cliënt gekoppeld aan een consulent franchisenemer van My-LifeSlim. De consulent Franchisenemer volgt strikt het privacy beleid van de organisatie en is vanuit de eigen franchise My-LifeSlim afslankpraktijk verantwoordelijk voor correcte naleving.


2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel
2.1 De volgende gegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) geboortedatum
f) geslacht
g) beroep
h) gegevens inzake verloop binnen het afslankprogramma (lengte, gewicht, vetpercentage, BMI)
i) gegevens inzake gezondheid (huisarts, algehele gezondheid, ziekteverleden, medicatie, aandoeningen, stoornissen, alcohol en drankgebruik, allergieën)

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact in het kader van het afslankprogramma.
b) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt van tijd tot tijd gebruikt om u op de hoogte te houden betreffende producten en diensten die mogelijkerwijs interessant voor u zijn
c) uw gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt in uw gezondheidsbelang in het kader van het afslankprogramma
d) uw gegevens inzake het verloop binnen het afslankprogramma worden gebruikt in het kader van de persoonlijke begeleiding tijdens het afslankprogramma
e) uw gegevens inzake het verloop binnen het afslankprogramma worden mogelijk gebruikt voor interne analyse en voor statistische en wetenschappelijke doeleinden.

E-mailmarketing (opt-out):
de organisatie gebruikt uw naam en uw e-mailadres om u periodiek haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het afslankprogramma van de organisatie toe te sturen, tenzij u heeft aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3 De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen
3.1 De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw deelname aan het afslankprogramma en tot maximaal drie jaar na afloop van dit lidmaatschap. De periode van drie jaar komt voort uit wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat er pas sprake is van definitieve gedragsverandering na drie jaar. Binnen die periode kan de cliënt beroep doen op herintreding zonder dat er opnieuw intake kosten worden berekend. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de contactpersoon kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de contactpersoon. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de contactpersoon. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de organisatie.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.